سرمايه گذاري غدير

 

شرکت سرمایه گذاری غدیر

شرکت سرمايه گذاري غدير در سال 1370 با نام اوليه شرکت سرمايه گذاري بانک صادرات(سهامي خاص) و بامالکيت بانک صادرات ايران با سرمايه اوليه 10 ميليارد ريال تاسيس گرديد. اين شرکت در سال 1374 به سهامي عام تبديل شده و در همان سال در بورس اوراق بهادار پذيرفته شد. پس از انتقال سهام 124 شرکت ازبانک صادرات ايران به اين شرکت در سال 1375 به منظور اصلاح ساختار مالي، نام شرکت به سرمايه گذاري غدير تغيير يافت . با انتقال مالکيت شرکت سرمايه گذاري غدير از بانک صادرات ايران به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در سال 1387، رشد سودآوري و ارزش دارايي هاي شرکت شتاب گرفت بطوريکه در حال حاضر اين شرکت با سرمايه اي معادل 72000 ميليارد ريال (مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 24/8/1395)  به بزرگترين شرکت سرمايه گذاري چند رشته اي بورس تبديل شده است. زمينه هاي سرمايه گذاري شرکت هم اکنون صنعت هاي نفت، گاز و پتروشيمي، برق و انرژي، صنايع معدني، حمل و نقل، سيمان، ساختمان، گروه مالی و همچنين فناوري اطلاعات و ارتباطات در قالب 8  هلدينگ مي باشد.

اهداف آرماني غدير

·        ارتقاء ارزش داراييهاي شرکت بهمنظور تداوم و افزايش سودآوري

·        تبديل شدن به الگوي بنگاهداري نوين

چشم انداز غدير

رسيدن به جايگاه يکي از سه شرکت برتر سرمايهگذاري چند کسب و کاره در سطح کشور بهلحاظ ارزش داراييها با اتکا به توانمنديهاي ملي، مديريتي و سرمايه انساني در اختيار.

ماموريت غدير

·        تحقق انتظارات سهامداران درخصوص بازده مورد انتظار و پرداخت سود نقدي در زمان مناسب

·        کسب بالاترين بازده ممکن و بکارگيري تمام توان و استعداد بمنظور بهبود ارزش دارائي هاي در اختيار

·        انتخاب بهينه قلمرو فعاليت هاي اقتصادي از ميان فرصتهاي جذاب

·        خلق ارزش و ثروت در چارچوب بازدهي نقدي و ارزش افزوده حاصل از سرمايهگذاري (با تکيه بر ايجاد زنجيره ارزش)

·        فراهم آوردن زمينه سودآوري بلندمدت و پايدار

·        بکارگيري رويکردهاي دانش بنيان مبتني بر بينالمللي شدن

·        توانمندسازي و توسعه سرمايههاي انساني

ارزشهاي محوري غدير

·        شفافيت در اهداف، برنامهها، مباني تصميمات، منابع و مصارف براي همه ذينفعان

·        حرکت در راستاي منافع ملي و همسو با جهت گيري برنامه توسعه اقتصادي کشور

·        ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي و پايبندي به رعايت اخلاق حرفهاي

·        قانون مداري (از منظر درک، رعايت و اجرا) با تاکيد بر منافع ذينفعان

·        بهرهگيري از دانش و آگاهي روزآمد و تلاش درجهت تقويت اقتصاد دانش بنيان

·        تاکيد بر شايسته سالاري با محور بکارگيري ابزارهاي شايسته

سياست ها و برنامه ريزي استراتژيک

پس از ساماندهي اقدامات معطوف به بازنگري در برنامه راهبردي شرکت در سال های1393و1394 و تصويب پورتفوي صنايع هدف براي افق منتهي به سال 1398شامل:

·        صنايع معدني (کاني هاي  فلزي، غير فلزي و سيمان)

·        صنعت نفت، گاز و پتروشيمي

·        صنعت برق و انرژي

·        گروه مالي (به همراه تکميل زنجيره و خدمات فنآوري اطلاعات و ارتباطات)

·        صنعت حمل و نقل

·        مستغلات (با محوریت توسعه زمین)

اقدامات شرکت طي سال 95 در حوزه های شناسايي و تکمیل ساير حوزه هاي جذاب در فرصتهاي پيش رو و همچنين تعميق استراتژي ها از طريق عملياتي سازي در هلدينگهاي موجود پيگيري شد که منجر به قرار گرفتن خدمات سلامت( دارو، تجهيزات پزشکي و ...) در پرتفوي صنايع هدف شرکت، شناسايي تنوع کسب و کارهاي هدف در صنعت ساختمان، بررسی جداسازی گروه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از گروه مالی و تشکیل گروه مستقل، و بررسی و ارزیابی به منظور تشکیل گروه اکتشاف و تولید (E&P) شد. جاري سازي راهبردهاي غدير در بستر برنامه ريزي استراتژيک در حوزه های ذکر شده و ساير حوزه ها و فرصت های پیش رو در مسير شناسايي، پيکره بندي و نظام مستندسازي قرار دارد.

استراتژي حضور در صنايع هدف غدير

شرکت سرمايه گذاري غدير همواره بر مدار اين باور استراتژيک کوشيده است به منظور رشد و تعالي مستمر، سامان لازم براي انتخاب هاي استراتژيک را فراهم آورده و شايستگي هاي محوري خود را ارتقاء بخشد. از همين روي اين شرکت با کسب آگاهي و شناخت از تغييرات محيط پيرامون کسب و کار و بهبود قابليت هاي مرتبط با يک شرکت مادر،  اقدامات لازم بمنظور بازنگري در برنامه راهبردي شرکت به مفهوم گزينش ترکيب بهينه دارايي ها را براي دوره منتهي به سال 1398 سامان بخشيد.

همچنين مقرر شد همزمان با تکمیل استراتژي هاي سطح عملياتي در هريک از صنايع هدف از طريق مشارکت، نظارت و راهبري هلدينگها، نسبت به شناسايي صنايع جذاب ديگر و تکمیل صنایع هدف غدیر در بخش فرصتهاي پيش رو گامهاي برنامهاي تداوم يابد.